Chuyến đến nội dung chính

Tôi có trả tiền nếu xe bị mất cắp không?