Gửi yêu cầu

Vui lòng xác nhận rằng số điện thoại đã nhập khớp với tài khoản Lime của bạn.

To find this info, look directly under the QR code on the Lime vehicle you used. If you are no longer with the vehicle, please type "Unavailable".

Vui lòng nhập chi tiết yêu cầu của bạn. Thành viên nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có thể

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây